Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní vzdělávací program

1. 9. 2010

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

POHÁDKOVÝ STROM

 

2.mateřská škola Plzeň, U Hvězdárny 26, příspěvková organizace

 

Zpracovala : Lenka Němečková a kolektiv učitelek


 

Školní vzdělávací program „POHÁDKOVÝ STROM“

 

Identifikační údaje o mateřské škole

 

Název školy: 2.mateřská škola Plzeň, U Hvězdárny 26, příspěvková organizace

Adresa: 2.mateřská škola Plzeň, U Hvězdárny 26,326 00 Plzeň

IČO: 709 40 720

Tel.kontakty: 377 443 182, mob. 724 369 188

nemeckovale@ms2.plzen-edu.cz

www.ms2plzen.estranky.cz

 

 

 

Charakteristika školy:

 

Mateřská škola působí v ulici U Hvězdárny od roku 1965. Je postavena v klidné čtvrti se zástavbou rodinných domků. Od roku 2002 je samostatnou příspěvkovou organizací. V čele organizace stojí ředitelka mateřské školy, která je rovněž jejím statutárním orgánem.

Zařízení je dvoutřídní s kapacitou 49 dětí, které jsou rozděleny do dvou tříd podle věku. Každá třída je umístěna v jednom patře, kde jsou 2 místnosti pro děti, přípravna jídla a komory na lůžkoviny.

Pracujeme podle ŠVP, který vychází z rámcového programu předškolního vzdělávání. Nabízíme estetické i podnětné prostředí, možnost dostatečného pohybového vyžití (dostatečný pobyt na rozlehlé a dobře vybavené školní zahradě, vycházky do blízkého lesoparku Homolka, předplavecký výcvik, ozdravné pobyty v přírodě), vstřícnost učitelek i ostatního personálu.

Nabízíme nadstandardní aktivity pro děti i rodiče – zájmové kroužky, sportovní a kulturní akce, akce pro rodiče, výuku cizího jazyka.

Ve vzdělání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání. Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde každé dítě bylo spokojené a šťastné.

Tradičně spolupracujeme se základními školami v okolí, s knihovnou, s uměleckou školou, dle potřeby s logopedy a PPP.

Součástí školy je i školní kuchyně.

Výchovu a vzdělávání zajišťuje ředitelka MŠ a 3 učitelky.

Provozní záležitosti zajišťuje školnice, uklízečka, 2 kuchařky a vedoucí školní jídelny. Účetnicví a oblast PaM zajišťují externí pracovnice.

 

Charakteristika vzdělávacího programu

 

Naším hlavním záměrem je:

-         podporovat zdravý tělesný vývoj dětí s přiměřenou pohybovou aktivitou

-         rozvíjet u dětí schopnost sebeovládání a přizpůsobovat se

-         pomoci dětem poznávat svět, rozlišovat dobro i zlo, radovat se, hrát si, objevovat, tvořit, hledat, poznávat, samostatně se rozhodovat

-         rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost

-         vytvářet dětem radostné prostředí, vytvářet vzájemnou důvěru mezi dětmi a zaměstnanci školy

 

 

Mateřská škola pracuje podle vlastního ŠVP nazvaného „Pohádkový strom“. Už z názvu vyplývá, že tento program je zaměřen na seznamování a prohlubování znalostí dětí s okolním světem, se vztahy ve společnosti, na podporu pocitů sounáležitosti s ostatními lidmi, na uvědomění si a rozvoji osobnosti dítěte pomocí kouzelného světa pohádek.

Tento program je rozpracován do tematických bloků, které v sobě odrážejí celoroční změny v přírodě, každodenní události v rodině, škole i společenské tradice.

ŠVP respektuje přirozený vývoj a život dítěte a postupně naplňuje dlouhodobé vzdělávací cíle:

 

1) Rozvoj dítěte a jeho schopnost učení

·       podporovat a vhodně motivovat dítě k aktivnímu poznávání a chápání okolního světa a změn v něm

·       systematicky rozvíjet řeč dětí a zdokonalovat schopnost a dovednost vyjádřit svá přání, pocity a dorozumět se se svým okolím

·       rozvíjet schopnost přemýšlet a samostatně se rozhodovat

·       vhodným a vlídným přístupem rozvíjet tvůrčí schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy a nadání

 

2) Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

·       podněcovat snášenlivost, zvídavost a činorodost v souladu se sociálním cítěním

·       rozvíjet schopnost komunikovat na verbální i neverbální úrovni

·       rozvíjet schopnost spolupracovat, komunikovat s ostatními, být součástí kolektivu

·       seznamovat děti s kulturou našeho národa i národů ostatních – tradice, zvyky, jazyk

 

3) Získání osobní samostatnosti

·       podporovat v dětech rozvoj zdravého sebevědomí a sebedůvěry

·       vést děti k zodpovědnosti za své činy

·       rozvíjet poznání sama sebe, vlastních potřeb a zájmů

·       ve všech činnostech vycházet z citových potřeb a citového vývoje dítěte, vlídným jednáním se snažit povzbuzovat kladné vlastnosti a potlačovat záporné

4) Rozvíjení a posilování fyzického zdraví

·       ve všech činnostech aktivně a přirozenou cestou podporovat pohybové aktivity dítěte

·       dbát na správné držení těla

·       maximálně využívat pobytu venku v přírodním prostředí k rozvíjení přirozených pohybových aktivit a k nenásilnému otužování dětí

 

5) Rozvíjení praktických dovedností a návyků

·       využívat výtvarných, hudebních nebo manipulačních činností k rozšíření praktických schopností a dovedností

·       dát dětem dostatek prostoru k aktivnímu zapojení do manipulačních, konstruktivních a technických činností

·       podporovat fantazii dětí

·       vést děti k samostatnosti v sebeobslužných činnostech

 

 

OČEKÁVANÉ KOMPETENCE:

o      zvládat základní pohybové dovednosti

o      orientovat se bezpečně v prostoru

o      vnímat a používat všechny své smysly

o      ovládat koordinaci ruky a oka

o      vyjadřovat samostatně myšlenky a nápady, formulovat otázky, učit se nová slova a aktivně je používat

o      pamatovat si říkanky, písničky, znát pohádky, tvořit rýmy

o      umět pracovat s knihou, encyklopedii, časopisem, počítačem

o      vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci

o      uplatňovat svoji fantazii ve tvořivých činnostech

o      mít elementární poznatky o životě lidí, kultuře, přírodě, sportu

o      rozhodovat o svých činnostech

o      soustředit se na činnost a dovést ji dokonce

o      těšit se z hezkých a příjemných zážitků (kulturních, uměleckých, přírodních)

o      chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu bez ohledu na rasu, kulturu, handicap, odlišnosti jsou přirozené

o      spolupracovat s ostatními, spolupodílet se na volbě činností a témat

o      dodržovat pravidla her, činností i spolužití s ostatními

o      udržovat dětská přátelství

o      vyjadřovat se prostřednictvím hudby, výtvarných činností, dramatizace

o      mít dostatek vhodných poznatků a naší planetě Zemi, o vesmíru

o      chránit a pečovat o životní prostředí

 

 

Popis a formy vzdělávání

 

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit.

Preferujeme tyto činnosti:

-         volná hra, prožitkové učení, kooperativní a námětové hry, práce s knihami a encyklopediemi, komunitní kruh, pokusy a experimenty, tvořivá práce s nejrůznějším materiálem, společné akce a oslavy

 

Zásady a principy, z nichž ŠVP vychází

 

-         ve středu zájmu je dítě se svými přirozenými potřebami a zájmy

-         jádro vzdělávání nestojí na řízené činnosti, ale v tom, co se děje

-         nejdůležitější je to, co dítě v MŠ prožívá a jak se cítí

-         vzdělávání probíhá přirozeně a nenásilně, na základě motivace

-         nejdůležitější je vždy přínos pro dítě, pro jeho osobní pokrok

-         dítě si z mateřské školy neodnáší odškrtané úkoly, ale kompetence důležité pro úspěšné zahájení povinné školní docházky

 

 

PODMÍNKY A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

 

Základní části jsou podrobně zpracovány v řádech mateřské školy, zejména v Organizačním řádu, Provozním řádu, Provozním řádu školní zahrady, Školním řádu, Provozním řádu školní jídelny

 

Materiální a hygienické podmínky

 

Mateřská škola je dvoupodlažní budova v zástavbě rodinných domků. Její technický stav je dobrý. V roce 2000 došlo k rekonstrukci teplovodního přívodu a zbudování výměníku tepla ve sklepních prostorách.

V přízemí budovy se nachází šatny obou tříd vybavené skříňkami, kancelář ředitelky a vedoucí školní jídelny, sklad čisticích prostředků.

V přízemí je také školní kuchyně, která je průběžné vybavována novým zařízením.

V každém patře jsou třídy s hernami, které slouží zároveň jako ložnice. Prostory jsou přiměřeně velké, dětský nábytek, tělocvičné nářadí a zdravotně hygienická zařízení jsou uzpůsobena potřebám a počtu dětí, jsou zdravotně nezávadná a bezpečná.

Vybavení hračkami, pomůckami a materiály je dostačující, průběžně doplňované a obnovované. Hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a aby si je mohly samy brát a samy ukládat.

Děti se svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí, dětské práce jsou přístupné rodičům.

K mateřské škole náleží velká školní zahrada s pískovištěm, průlezkami, houpačkami, skluzavkou, trampolínou a kolotočem. Součástí je též několik dřevěných herních objektů, zahradní domek a bazén (brouzdaliště). Jsou zde i vzrostlé stromy, které poskytují částečné zastínění.

Prostory školní zahrady jsou vybavené tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové i další aktivity.

Všechny vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy podle platných předpisů.

 

 

Kritéria a průběh přijímání dětí

 

-         nové děti se zapisují do MŠ ve stanoveném termínu

-         jsou přijímány děti s dosažením 3 let věku

-         pro umístění dítěte do zařízení se řídíme těmito kriterii:

- předškolní věk dítěte

- děti prokazatelně zaměstnaných matek

- sourozenci již docházejících dětí

- ostatní

 

Adaptační období v zařízení lze řešit pobytem rodičů s dětmi. Dítě je možno přijmout i na zkušební dobu 3 měsíců.

 

 

Denní rytmus a řád

 

-         spontánní hra je zařazována od příchodu dětí do cca 8,30 hod. Hra probíhá pod dozorem učitelky, která se dle potřeb a přání dětí hry účastní. Jsou respektovány individuální přání a potřeby dětí.

-         8,45 hod. svačina (sebeobslužný systém u starších dětí se základy slušného stolování)

-         9,00 hod. tematická činnost vycházející z třídního programu s plněním vytýčených cílů

-         pohybové aktivity jsou zařazovány v kompetenci s ostatními činnostmi

-         9,45 – 11,30 hod. (dle počasí) pobyt venku

-         11,45 hod. oběd (opět sebeobslužný systém u dětí se základy slušného stolování)

-         12,30 – 14,00 hod . odpolední odpočinek – je přihlíženo k individuálním potřebám, u starších dětí vyplněn poslechem pohádek a klidnými činnostmi a ohledem na ostatní děti

-         14,15 hod. odpolední svačina

-         do rozchodu dětí volné hry nebo pobyt na školní zahradě (dle počasí)

 

Otužování dětí probíhá s přihlédnutím k jejich zdravotnímu stavu. Probíhá větráním místností, ve kterých se děti zdržují, spánek při otevřených oknech, vhodným oblečením ve třídách i pobytu venku, dostatečným pobytem na čerstvém vzduchu.

 

Akce školy

 

Každým rokem připravujeme pro zpestření různé akce, výlety a slavnosti:

-         podzimní „zamykání lesa“ vlastnoručně vyrobenými klíči

-         Mikulášská nadílka

-         Vánoční posezení u stromečku spolu s rodiči, koledami, ochutnávkou cukroví a nadílkou

-         Maškarní rej masek s tancem a soutěžemi

-         vítání jara se zajíčkem, „odemykání lesa“

-         jarmark pro rodiče i děti s vlastními výrobky

-         oslava Svátku matek

-         škola v přírodě

-         oslava Dne dětí na školní zahradě spolu s rodiči plná soutěží, sladkých odměn a táborákem

-         rozloučení s předškoláky

-         tvořivá odpoledne s rodiči

-         návštěvy divadel

-         koncert umělecké školy

-         výlety do přírody

-         besedy s kynology, policisty

-         návštěvy výstav

-         návštěvy památek Plzně

 

 

 

 

 

 

VZDĚLÁVACÍ OBSAH  ŠVP

 

 

 POHÁDKOVÝ STROM – projekt je zaměřen na seznamování a prohlubování znalostí dětí s okolním světem, s vztahy ve společnosti, na podporu pocitu sounáležitosti s ostatními lidmi, na uvědomění si a rozvoji vlastní osobnosti pomocí kouzelného světa pohádek.

 

Dětský svět je plný fantazie, pohádek, podporujme v dětech tuto fantazii a schopnost vnímat svět dospělých pomocí dobra v pohádkách.

 

 

ŠVP je rozdělen do čtyř bloků:

 

 

1) Podzimní čarování

 

V tomto bloku pomocí pohádek přivítáme děti v mateřské škole, seznámíme je se základními pravidly soužití, budeme pozorovat a všemi smysly zkoumat a vnímat podzimní přírodu a její přípravu na zimu.

 

CÍLE:

-         seznamování se s novým prostředím i novými kamarády

-         seznamování a osvojování pravidel chování ve vztahu k druhým

-         rozvoj a užívání všech smyslů

-         vedení dětí ke zdravému životnímu stylu a péči o své tělo

-         osvojování si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navozování a rozvíjení vztahu dítěte k druhým lidem

-         objevování krásy barev podzimního období

-         vnímání změn v přírodě, přírodní živly a denní rytmus člověka

-         vnímat a chápat změny počasí v souvislosti s ročními obdobími

-         rozvíjení pocitu sounáležitosti s přírodou

-         vytváření citového vztahu k okolí

-         pozorování a vnímání přírody, vyjadřovat získané dojmy a prožitky

 

NÁVRHY TÉMAT:

„Já a kamarádi“

„Na procházce v lese“

„Naše zahrádka“

„Co vyprávěl vítr“

„Zamračené počasí“

„Kampak letíš, dráčku?“

 

NÁVRHY  POHÁDEK A POHÁDOVÝCH KNIH:

„O Budulínkovi“, „Devět“, „Zajíc a liška“, „O Smolíčkovi“, O poslušných kůzlátkách“, „O neposlušných kůzlátkách“, „Liška a medvěd“, „Tři medvědi“, „Máša a medvěd“, „O koblížkovi“, „Míček Flíček“, E.Petiška „Vláďův drak“, Sutějev „Hříbek“, O.Hejná „Byl jeden uplakánek“, „Pohádky z pařezové chaloupky“, E.Petiška „Poslední hruška“, Sutějev „Kouzelná hůlka“, „O veliké řepě“, „Poslední vlaštovka“

 

 

2) Krásy zimy

 

V tomto bloku přiblížíme dětem lidové zvyky a tradice, připravíme oslavu Vánoc v MŠ, seznámíme děti se znaky zimy, změnami počasí, prostřednictvím zimních sportů povedeme děti k poznání, že pohyb je důležitý pro naše zdraví, v souvislosti s tím, budeme poznávat i lidské tělo a pečovat o své zdraví.

 

CÍLE:

-         rozvíjení estetického vnímání, cítění a prožívání

-         posilování citových vztahů ke svým nejbližším

-         seznamování a vánočními tradicemi a zvyky

-         seznamování se světem lidí, kultury a umění

-         rozvíjení pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky

-         rozvíjení řečových schopností

-         osvojování si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní

-         uvědomění si svého těla a zdraví, vlivu tělesných aktivit na zdraví jedince

-         rozvíjení estetického vnímání a prožívání

-         vytváření základu pro práci s informacemi

-         osvojování si poznatků o vývoji a neustálých proměnách v přírodě

-         osvojování si jednoduchých poznatků o životě a světě

-         posilování prosociálního chování ve vztahu k druhým

-         rozvíjení kultivovaného projevu

 

NÁVRHY TÉMAT:

„Přišel k nám čert s Mikulášem“

„Těšíme se na vánoce“

„Zima v přírodě“

„Zimní radovánky“

„Bílá zima, sníh a mráz – vitamíny chrání nás“

„Maškarní rej“

„Každý něco dělá“

 

NÁVRHY POHÁDEK A POHÁDKOVÝCH KNIH:

„Čert a Káča“, „Sněhová královna“, „Boudo, budko“, „O dvanácti měsíčkách“, „Zajícova chaloupka“, „Čertovské pohádky“, „O nenasytném vrabci“, „Pohádky z pařezové chaloupky“, „České pohádky“, „O panu Jídelníčkovi“, „Otesánek“, „Vánoční pohádky“, M.Kubátová „Čarování s pohádkou“

 

 

 

3) Rozkvetlé jaro

 

V tomto bloku si uvědomíme změny v přírodě, provázanost lidských činností s přírodou, její ochranou, seznámíme se s velikonočními zvyky a tradicemi, připravíme oslavu svátku maminek, seznámíme se s životem rodiny a vztahy mezi členy rodiny.

 

CÍLE:

-         seznamování se se světem lidí, kultury a umění

-         osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije, které ho obklopuje

-         získávání úcty k životu ve všech jeho formách

-         osvojení si poznatků a dovedností potřebných při vykonávání jednoduchých činností v péči okolí

-         spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

-         rozvíjení vnímání živé a neživé přírody všemi smysly

-         vést děti k udržování lidových tradic a oslav svátků jara

-         uvědomovat si sounáležitost s rodinou, kolektivem i okolím

 

 

NÁVRHY TÉMAT:

„Jaro ťuká na vrátka“

„Sluneční paprsky“

„Svátky jara“

„Na dvorečku“

„Na barevné louce“

„Rozkvetlý strom“

„Naše tělo“

„Přání maminkám“

„Na safari“

 

NÁVRHY POHÁDEK A POHÁDKOVÝCH KNIH:

„O kohoutkovi a slepičce“, „O veliké řepě“, „Jak šlo vejce na vandr“, „O koťátku, které zapomnělo mňoukat“, O červené Karkulce“, „Pohádky z pařezové chaloupky“, „O pejskovi a kočičce“, E.Petiška „O jabloňce“, „Polámal se mraveneček“, „Maminčina šaty“, „Kočka Moura a její přátelé“, „Žofka Orangutánová“

 

 

 

4) Voňavé léto

 

V tomto bloku se budeme seznamovat s letní přírodou, užívat si sportování v přírodě, oslavíme Den dětí, poznávat krásy našeho města, cestovat po okolí i ve fantazii, seznamovat se s jinými kulturami.

 

CÍLE:

-         osvojování si poznatků důležitých pro podporu pocitu bezpečí

-         seznamování s prací některých dospělých a s významem lidské práce

-         seznamovat se s existencí jiných kultur a národností, uvědomění si, že i ony jsou součástí světa, přírody, společnosti a planety Země

-         posilování přirozené zvídavosti, zájmu a radosti z objevování

-         rozvíjení vyjadřování svých prožitků, pocitů a nálad různými prostředky (výtvarnými, hudebními, pohybovými, řečovými …)

-         vytváření základního povědomí o naší zemi, jejich tradicích a kultuře

-         vést děti k radostnému prožívání letního počasí, sportovních radovánek a her v přírodě

 

 

NÁVRHY TÉMAT:

 

„Mé milé léto, cos nám přineslo“

„Čas oslavování“

„Výlety do dálek“

„Naše město“

„Hurá na prázdniny“

 

NÁVRHY POHÁDEK A POHÁDKOVÝCH KNIH:

„Pohádky o mašinkách“, „Pohádkový dědeček“, „Ferda mravenec“, „Maková panenka“, „Perníková chaloupka“, „Hup a Hop“, „Plzeňské pověsti“, „České pověsti pro malé děti“, „Pohádky z pařezové chaloupky“, „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“, „Žofka Orángutánová“

 

 

 

 

EVALUACE

 

Hodnocení není cílem, ale prostředkem k hledání optimálních cest vzdělávání dítěte.

 

Oblasti evaluace:

-         hodnocení ŠVP (soulad s RVP PV, funkčnost ŠVP)

-         hodnocení výchovně vzdělávacího procesu (prožitkové učení, spontánnost dětí, komunikativnost, tvořivost, aktivita dětí, prolínání vzdělávacích oblastí …)

-         hodnocení integrovaných bloků (jsou-li vhodně připraveny, přinášejí-li výsledky, co chybělo, k čemu je třeba se vrátit …)

-         hodnocení podmínek vzdělávání (do jaké míry jsou podmínky naplňovány)

-         hodnocení a sebehodnocení pedagogů

-         hodnocení dětí

-         hodnocení výsledků vzdělávání

 

Hodnocení a evaluace pedagogy:

 

Pedagog hodnotí především svoji práci, zvolené metody, formy, prostředky s ohledem na reakci dětí, na to, jestli děti zvolenými činnostmi zaujal, jestli pro ně byla činnost přínosem. Následně na to hodnotí celý vzdělávací proces své třídy (porovnává TVP a ŠVP(vzhledem ke stanoveným cílům ŠVP.        

 

Velmi důležité je také individuální hodnocení dětí. Orientační kritéria toho, co by mělo vzhledem k věku zvládnout. Jde o to, aby učitelky zmapovaly, co dítě zvládá, v čem je úspěšné, co mu činí problémy, jak se chová v nejrůznějších situacích a z toho všeho vyvodily závěry pro svoji práci s tím konkrétním dítětem.

 

Hodnocení a evaluace ředitelkou

 

Ředitelka školy hodnotí svoji pedagogickou a řídící práci.

Kontroluje a hodnotí práci pedagogů a provozních zaměstnanců

Vede záznamy o těchto kontrolách.

Závěrečné hodnocení – výroční zpráva školy.

 

Nástroje hodnocení:

-         pozorování, opakované pozorování

-         rozhovor s dítětem, s rodiči

-         diskuse

-         rozbor herních aktivit

-         dokumentace o dětech

-         dotazníky

-         kontrola pedagogických a provozních zaměstnanců

-         hospitace a následné rozbory

-         analýza třídní a školní dokumentace

-         analýza integrovaných bloků

-         analýza vlastní pedagogické a řídící práce

-         monitoring

 

Kdykoliv v průběhu dne si můžeme položit následující otázky, zhodnotit tak své působení a operativně ho korigovat:

 

C o   s e  d í t ě  p r á v ě  t e ď   u č í ?  J a k ý  z í s k á v á   v z t a h  k  u č e n í?

 

S  j a k o u  h o d n o t o u   s e   p r á v ě   t e ď   d í t ě   s e t k á v á ?

 

J a k ý  m á  t e ď  d í t ě   p r o s t o r   p r o   s a m o s t a t n o s t   a

m o ž n o s t   o v l i v n i t   s i t u a c i , v e   k t e r é  s e  n a c h á z í ?